Κατοικία στον Ασπρόπυργο

 

Επιφάνεια/ 180 m2
Τύπος/ Αρχιτεκτονική μελέτη μονοκατοικίας
Φάση/ Υλοποιημένο
Έτος/ 2016